Dela detta:

Nr 6 / 2018

Senaste månaderna har finansiella marknader uppvisat en negativ utveckling där nervositet och tvära kast präglat många marknader. Det har funnits många orsaker att skylla på och vanligast förekommande har varit svagare global ekonomi, räntehöjningar, amerikanskt mellanårsval, brexit, Italien och EU:s budgetbråk och handelskonflikten mellan USA och Kina. Bolagens vinstutveckling har dock varit uppåtgående, i USA till och med i stor utsträckning, men detta har inte kunnat hålla kvar optimismen på börser. Den svaga börsutvecklingen under oktober och november har inneburit att många aktiemarknader hittills uppvisar negativ utveckling på året:

Bild 1. Urval av aktiemarknader under 2018 (UK, USA, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan och Kina).

Även om börsnedgångar alltid är ovälkomna är nuvarande nedgång till sin storlek inte helt ovanlig då de ofta infaller på mer eller mindre årlig basis. Mer ovanligt är att ett svagare börsår sammanfallit med negativ utveckling på flertalet räntemarknader vilket fått följden att majoriteten av tillgångsklasser visar negativ avkastning detta år. Nedan exemplifierat med utvecklingen för ett urval av tillgångsklasser på globala aktie- och räntemarknader:

Bild 2. Utvecklingen i % för olika tillgångsklasser under 2018 (aktier, obligationer och råvaror).

Den Centrala frågan i spåren av höstens utveckling är huruvida nuvarande marknadskorrektion är av mer tillfällig natur, eller början på en större och mer utdragen konjunkturell nedgång. Svaret på den frågan kommer avgöra om finansiella marknader ska vända uppåt igen eller om mer nedgångar är att vänta.

Avgörande för utfallet är om den globala ekonomin bara bromsar in eller om det vi nu ser är en vändpunkt. Från att global ekonomi under första halvan av året präglats av en utbredd och god tillväxt har det blivit allt mer tydligt att utsikterna försämrats sista tiden. Nedan illustrerat av ett globalt inköpschefsindex:

Bild 3. Globalt inköpschefsindex för tillverkningsindustrin, 2001-2018.

Det går att diskutera vad och vilka faktorer som ligger bakom det ändrade sentimentet men negativa effekter av USAs handelskrig med Kina i kombination med höga värderingar och stigande räntor i USA är en viktig förklaring. Samtidigt är bilden inte entydigt negativ där vi exempelvis ser ett antal indikatorer på fortsatt ganska höga nivåer och även en stark arbetsmarknad, i synnerhet i USA. Arbetsmarknaden är förvisso inte den bästa framåtblickande indikatorn men kombinationen låg arbetslöshet, jobbskapande och löneökningstakt kring 2-3 procent är positiv för ekonomi och bolagsvinster.

Vad som händer med ränteutveckling och hur obligationsmarknader reagerar är viktigt för fortsättningen. Vi skrev i årets första marknadsbrev ”att närma sig normala räntenivåer kommer vara en balansgång och det behöver ske gradvis”. Amerikanska centralbanken har successivt signalerat räntehöjningar i en något snabbare takt än marknaden tidigare väntat sig. Nu i december väntas ytterligare en räntehöjning och fram tills nu har tre till fyra räntehöjningar indikerats under 2019. En av de vanligaste orsakerna till att konjunktur och börser vänder nedåt är att centralbanker stramar åt ekonomin i för snabb takt. Det är därför intressant att notera att nuvarande börsnedgången sammanföll med ett tal från centralbankschefen Powell där han tydliggjorde centralbankens syn på behovet för fortsatta räntehöjningar:

Bild 4. Amerikansk börsutveckling med tidpunkt angiven för Powells tal

Det kommer därför vara av stor vikt hur amerikanska centralbanken väljer att göra och kommunicera närmsta tiden. Med allt fler tecken som indikerar svagare global konjunktur och en del negativa signaler från räntemarknader är det tveksamt att de ska upprätthålla den planerade räntehöjningstakten. Således blir nästa veckas räntebesked och kommunikation om framtida höjningar betydelsefullt.

Med en något mindre aggressiv amerikansk centralbank, framgång i pågående handelssamtal mellan USA och Kina och en brexit process som inte landar i kaos finns förutsättningar för att pågående försvagning av global ekonomi kan stanna upp och att nedgången på börser stannar ved en tillfällig korrektion. Annars är risken att den rådande mixen av negativa faktorer kommer leda till en mer utdragen konjunkturell nedgång.

Ceteri Kapitalförvaltning 2018-12-13

Informationen i denna publikation är baserad på källor och bearbetningsmetoder som vi anser vara tillförlitliga. Antaganden om framtida utveckling och prognoser är dock till sin natur förenad med osäkerhet. Varje placering måste därför vara ett självständigt beslut av placeraren oberoende av denna information. Ceteri Kapitalförvaltning AB svarar alltså inte för eventuella förluster som kan tänkas uppkomma.